Arsenal 7-0 Everton PL 2004/05 FULL MATCH

My twitter : Souster98_YT
Support my channel and see unlisted rare games and compilations on my Patreon www.patreon.com/souster98
Big Thanks to my Patrons:
PATRONS
Adam Sugden
Ilham
Mitchell Kuhnert
Ben Wesley
Russell Ram
Tom Ellis
nandos33330
HenryTempo
Cameron Taylor
Lewis Antonio
Kieran Davies
Patrick
Jared Thornburgh
Robel
Rob
Waleed Eltigani
p
Mr. A
Legends!

Komentari

 1. souster98

  souster98Prije godine

  Check out my Patreon to see more matches, and rare and exclusive content! www.patreon.com/souster98

 2. kew kew

  kew kewPrije 5 mjeseci

  စဇဉဉဇဈထဈဒဈဉဆဇဒဆဆဆကဈဇဈငငဓကဓညဈဒဒဓဈဏခခခခခဉခညညဉဉဃငဏစငဍဏစဏဎဃဏငဎဎစဍဍဎဎငဎဎဎငဎငဇဏဏဎငငငဎကညကကညကညညကခခခခခခခခခဌဌခခခခဋခခခဏခခကခကခခကခခခခခကကခခဂခခခခဌခခခခခခခခဍခခခခခကခခခခဋခခခခခဂခဌဍခခခခခခကခခခခခကခခဍခခခဍကခဈခခခခခခခခဍဍခခခဈခဎခခခခဉဈကဓဉဉကဏငငဉခဈဏငငဒဃဃငဒငငဃဂစငငဃစဆငငဎညစဒဓဏဃငငငဃဃဃစညဋထညဉဉဈဈဈကဈကကဈဈဈကဃဈဈကဎဎဒဂဈဂဍဃဃဃငဎဃဈကဈညခခဈဉဈကဈဈခဈကဉခဉခဉဈဈဈကဈဉဈကကဈဌဂစဂဏဎဎကဍဈဒဎဉဎတဎဓဉဓဓကဈဉဉကဉဒကဈဒဒကကကဉကတဒဌဍဉဉတဏဏဉတဎခဏခဓတတဆဂဂဓဓဓတဆဃတဉဉဉခဉဏဍဍဏဉဉဉဇဉဇဉဏဈတဉဈငဈငကဒဏငဒငဈဏဈငကဒဎကဈဎဈဍဓဉငဎငကဈစငငငဈဈဈစငဈငစဍဈငဎဉငဎဈဈဈစငငငဃဎဈငဈဈငဈဈညညငငဃစကကကကကကကကကဉကကကကကကကကကကကကကဉကကကကကကဎဎဎဎဎဉဎဏဎဈဎဈဍဈဎဇဍဏဈဎဌဍဍဌတစညညဎဍညဏညတဍဌဏဋဃဌဌကဒဇဍခဉဃဌဃခဃဃဍကညစဂကဃကဃဃဇဆဇဆဏဍတဈဎဎတဏဍကဎဆဎတခဆကတကထဇကဈဍဂစစဍဌဃဃဂတဍဆဆဆဆတဆဆဆဆစကကကဈဓကစစဆထဋငငငဃစဃတဆဃဎဍဍစတဂဍဍဉငဉဎဎဏဃဎကဎဍဉစဍဃဎဎဎဍဃဍဏဍဍဃဃငငဎဃငငငဃငငဃငဃဃဃဃဎဍဏဍဆဎဎစဈငဃစငဃဉဃဍငစဃဍခဍဃဍငဍဎဃဒညထဎဎညညဋဒဏဉဎဎညထဏဎဒဒဎဉဒဆတဈကကဈဒဈကဈဈကကကကဍကဈကဉဉဉကကဒဒဒဒဓဓဓဓဉဉဓဓဓဓဓဉဓဓဓညညဍညကညညကညစညညဉၰဈဈဉဉဈဍဒဒဒဍဈဋညဒညကခညညညကဋဒညညညဈကညဆကကညဌစညဒညဂညဒညညညဒကညညညဎဈညကညဒဓညညဒဌဓညစဒဌဃကညဒညညဋခကဃခဃညညဉဓညညကညဈညဒဇစဇဋစစဇစစစဎဆခခဉဉခဏငဆထဎဍစဂဆစကဉဋဒဒကဇကကဈဈဒငဃကဒဒဒညဎခဉဉဆဌခဉဂဆဌဌဌဉဉဆဈဈဈဍတဈဓခဓဋဉဋဎဏဏတဏဂညဃဃညဈဈဓဓဉငငဉတတစဆခငဍဈဎဎတဈဃဈဍဈဍဉကခဈကဇဎဏဋဆဏဏဏဏဏဏဒဃဃဃဃဆဎဉဆဋညစဃညဃဓဏကကကကထဃတဉညညစညစညဃညညဃညငဒညညဒဒညဓညငဃဂဎဋဏဍခဒတတဍဒဎဆတခဍဉစစညဓဋဓဆဉငငငငဆငတတတဈထတဈဈဉဏဎဓဓဒဒဉဓစစစငညဆဉဇဏဉဉစဉငတဏဏကဎဒဏဌဒဓဋငဈစစထတဒဏတကတဒဏခဇတတတတတဎဏဓဒဒတတညဉဎဒဒဒဒဒငထဒဒဓဆဈဈဈခဉဒညဒဒဇဒကဓခဍဇဒဃဒညဒညဃဒညဉကဈဓညဉဒဋဈညညငဇဒညတဃဇဒဒဒဋဈဇဇဇဇဒကဒဋဒဒဒခဉခဈဃခဃစစညဃဒဓဉဓဓညညဈဈဉဒဒထထထဉငထဎထထဒကထငဒထထကထဆဒဒဒဈဒဈကစဒဎဆဒကကဋဋဎဏဎဒညဎဃဓကဒကကတဉဇဎဇဈခကဉဉခဈညဉတဇဇဇစဆဏထဉဇဆညဉကဂဉကဈဃဃဃဃဃဃငငဓညငဒစဉဈဉဎဉဓဏငငဈညညဃဓဉဂညညညညဏဏဍတဈခဂဓဋဏဋဒဒဒဏဉဒဉထဉဉဉဈဂဉဍဉဒဈဋဂဓဉဋငဎဂခဉဇခဇဉစခဉဋဓဉဉဉဉဉဋစစစဃဇဇငဃကဏထကငငထငကကဏဆခဈဏဍစကဏကကဏဈဏကဏဃဏတထထဎစငတဒဈကဏဏငတတဆဃထဒဒငတတဃဃဆဆဆဏကဃတငကဏတကငဃဎဏကစဏညဉကကခဓကဒကခကကဉကဉကဌကညညဓဓညညဉခဓထကညဒဉကညညဉညညဒခကကခဒကကတခဏဒဋဈဒညဉညဃညဉဃထညဒညကဉကညညတခညညဓဏဒတဌဉကခကဉခဃညခခဆကကညညညဒဒဉကတညကဒကဓခဍဒကညကကကဓဉညဂဉဈဓတကဈဏဒကဒကဉဉဈကဏတကဒညညညဓညညဓဈကခခဋဈခဂထတတဉဂကဏဉဏညတဈဏဒညဓညခဒကဏတဉခဏကဓညကတတညတဌတထတတဇဉငငဎဏဌဎဃဃစညညဋဎဎစဃစငဎဓငဏဓဏဎဎဏဍဎဏစဎဎဏစဎဏဍဏဍဏငဇတဎဍတဋဎတဎဎဃဏကငဃငဏဂဏညဎဎငဎဎဏဓဂဍဏကဂစညဆကဆဆဆခကဆညကစကဆညကဆညဆဆဒကဆကဆကဒကဈကကဉဎဎဍဈဉဌဈဏဏဈဋဏဓဍဎဒဆတဃစဏဍဃညဒကညဒဏဈဈစစကဃဉဈဎဓကစဉဒဓဈဃဒဒငညဒဃဒဒဒဒဂဒညဒဆဒညဒဃဒဒဒဈညဒဒစဃဒဒဒဒငဏဒဒဒညဒငဋဒညဏဒဃညဒညညဒဒဒဓဒဒဒဒဒဋညဒဒဒကဒဈဃစဃဒဓဒဒဒဒဒညဒဒတတဉဏဒဎဎဍဌဌစဏဋဒဓဒဎဓကကကဈကဈညဇဇဇကဆဇဈဆဆဈဇဇဆကကကဆဆဈဉဆဆဆဆဇဈကဉဇဆဇဆဇဇဉဇဍဆဆကဈကဉဎဉဏဇဆဆကဆဆဍငငငဃဍဃဃစဆငဎဎဃငငထဃဌဏဍဍငဍဍငဃဎဍဃဃဃတဎဍငဃဃဃဃဍငဎဈဆငညဈဂညဃစဃကဒဒခဒဒဒခဒငဒငတဎဓဓဓဉဓကကဉဈတတဓကတဇတတဏဏဏဏဎဓဌညညဆဋညဋဋဂဒဃဓဂဂဈစဇဇဇစဈဓဈဈဈကဈ

 3. kew kew

  kew kewPrije 5 mjeseci

 4. Thanh Tùng Đoàn

  Thanh Tùng ĐoànPrije 10 dana

  35:23 Edu nutmegs Arteta

 5. Thanh La

  Thanh LaPrije 10 dana

  Can you imagine we went straight from this to top 10 and are disqualified for any European tournament ? You know what I'm tired of yelling and swearing cause this team hasn't been a team anymore since we left Highbury

 6. Sandy Yu

  Sandy YuPrije 2 mjeseci

  The successful relative intracellularly rot because donna surely invent versus a chemical competitor. zealous, political poison

 7. Mpumelelo Beyers

  Mpumelelo BeyersPrije 2 mjeseci

  Edu Gaspar(Tech. Director) & Mikel Arteta(Manager) shoulder to Shoulder in the tunnel. Crazy 💯

 8. Mohammed Shahin

  Mohammed ShahinPrije 2 mjeseci

  See Arteta playing

 9. Dylan Joseph

  Dylan JosephPrije 3 mjeseci

  1:31:10

 10. Dylan Joseph

  Dylan JosephPrije 3 mjeseci

  1:28:45

 11. Dylan Joseph

  Dylan JosephPrije 3 mjeseci

  42:38

 12. Swizz07

  Swizz07Prije 7 mjeseci

  Anyone know the music the presenter is talking over near the end? Can't find it anywhere

 13. cupertinoish

  cupertinoishPrije 8 mjeseci

  The first goal is fantastic. RVP was shouting at Bergkamp for the ball in the midfield and Bergkamp ignored him and dribbled on. RVP had no choice but to ran along to the goal and Bergkamp picked a perfect time to him at the perfect moment so all RVP needed to do was to finish. All along Dennis Bergkamp knew RVP's biggest strength is his finishing.

 14. Nikhil Kakkar

  Nikhil KakkarPrije 6 mjeseci

  Pretty sure he didn't think that much in that very moment. And van persie's dribbling, passing , heading everything was outstanding.

 15. iBroewnis

  iBroewnisPrije 8 mjeseci

  8:38 I wish I can tell people back then, those guy named Arteta will become our next manager in 15 years

 16. iBroewnis

  iBroewnisPrije 8 mjeseci

  0:43 my young manager

 17. Szente Arnold

  Szente ArnoldPrije 8 mjeseci

  That PL intro Music, and after french hymn? :) And Arsenal finishing first or second in the Last eight years...

 18. Kiko Ayari

  Kiko AyariPrije 8 mjeseci

  I don't panic when substitution takes place. Arsenal look miles stronger than Liverpool today.

 19. Dubem Udemezue

  Dubem UdemezuePrije 9 mjeseci

  Arsenal are second to no one when it comes to entertainment.

 20. The Red Planet

  The Red PlanetPrije 9 mjeseci

  Video quality, it says, is 720p...really?

 21. Cracker Denty

  Cracker DentyPrije 9 mjeseci

  @souster98 LMAO

 22. souster98

  souster98Prije 9 mjeseci

  You came and moaned about a match recording from 2005 not being HD...really?

 23. Alex Tamu

  Alex TamuPrije godine

  What a team to remember always

 24. CrossGun DR7

  CrossGun DR7Prije godine

  Last time Arsenal wore the red at white at Highbury, I was in the north bank thinking i'd never see football like this again...Bergkamp. Unplayable that night. We sang "one more year" for half the match it felt. RIP Jose Antonio Reyes.

 25. Jesús Vallejos

  Jesús VallejosPrije godine

  01:28:45 The best, Titi Henry😳

 26. Waza General P.L.C

  Waza General P.L.CPrije godine

  26-04-2020

 27. Zennor_man

  Zennor_manPrije godine

  Just looking at the Gunners subs on the team sheet!....just amazing!

 28. rene abbott

  rene abbottPrije godine

  RIP Reyes

 29. J Wainaina

  J WainainaPrije godine

  Thumbs up if you caught Henry being cheeky at 1:07:56 😂😂😂

 30. J Wainaina

  J WainainaPrije godine

  Denis Bergkamp was something else!

 31. Wil Omari

  Wil OmariPrije godine

  This team was STACKED

 32. Peeper

  PeeperPrije godine

  In the time since Arsenal last won the Premier League, Arteta signed for Everton, played in this match, played for Arsenal, became a coach and then became manager of Arsenal.

 33. Lamine Ziad

  Lamine ZiadPrije godine

  Now I understand why Kevin Kilbane hate Arsenal

 34. Lamine Ziad

  Lamine ZiadPrije godine

  Arteta !!!! who would of thought

 35. fuquay-varina

  fuquay-varinaPrije godine

  RIP Reyes 💔

 36. A K

  A KPrije godine

  @souster98, you are a good, kind person to make such golden memories available to all us Gooners. Hope you are able to keep this channel up forever, and that within two years or so, perhaps we can have you posting a Premier League Championship winning match, or even more optimistically, a UCL final. And may it also be that the stadium is either renamed to Ashburton Grove, or the equally fitting Arsene Wenger Stadium

 37. A K

  A KPrije godine

  @31:20 opponent, then player, now manager

 38. Kiko Ayari

  Kiko AyariPrije godine

  I try not to lose as I have had beaten every single club in Europe. I dare anyone I haven't beaten yet. I love the challenge as to just finish talking to my mother.

 39. Kiko Ayari

  Kiko AyariPrije godine

  Patrick Viera is a tremendous mid-fielder hhhhh, I really loved his role to become a captain.hhhhhhh..He controls the pace of the whole clash indirectly.

 40. Kiko Ayari

  Kiko AyariPrije godine

  No opponents can open up with my style. Because Ayari Rachid can hurt you such as Everton Football Club.I like them but I am too fast and determined Arsenal hhhhhhhhhhhhhhh.After 2-0 Everton can't respond to Ayari's presence lol. Le suivant est ma question.

 41. test cch

  test cchPrije godine

  And then for some bizarre reason we sold Viera! after the 04/05 season we stopped operating as a truly big club in my opinion

 42. Tres Nueve

  Tres NuevePrije 2 mjeseci

  Will never understand that move.

 43. Rocksteady366

  Rocksteady366Prije godine

  Could Edu be the most underrated player in arsenals history..? Went downhill once he and Vieira left that midfield

 44. Philip Goldsmith

  Philip GoldsmithPrije godine

  Arsenal have not been the same since. Miss Highbury, miss Berkamp, Henry,Pires, Viera and co. But also went downhill when David Dein left. Arsene never got the defence right. Going forward was never an issue.

 45. MOHAMMED Yusouf

  MOHAMMED YusoufPrije godine

  Forever gunner Im 28 years old now I start support when I was just 7 years old

 46. Mackenzie

  MackenziePrije godine

  When Bergkamp sets RvP up, you can tell by his face a little bit of pee came out 😂.. COYG ✌️

 47. Dennis Bergkamp

  Dennis BergkampPrije 9 mjeseci

  emilio Man Utd fans like you are inbred clowns

 48. emilio

  emilioPrije godine

  fuck the gunners man u forever

 49. emilio

  emilioPrije godine

  8=====D

 50. Solomon Ekubu

  Solomon EkubuPrije godine

  Henry,fabregas,Toure and flamini at the bench.

 51. Frank Leyden

  Frank LeydenPrije godine

  Still watching in 2020, my Dennis Berkamp match

 52. Obi Wan Kenobi

  Obi Wan KenobiPrije godine

  All u guys uloading full games are legends

 53. pundit

  punditPrije godine

  Feel sorry for the young Arsenal fans these days under 21,22 they wont be able to remember this sort of team, with pace power strength technique determination. These were the days we were the most entertaining prem team around dominating 95% of games playing ridiculous football, walking the ball into the net.

 54. Ray Anderson

  Ray AndersonPrije godine

  Yes. We had strength in all departments. We can't say that about the current team

 55. حسين علي

  حسين عليPrije godine

  1:05:22 miss him

 56. BrisVegas

  BrisVegasPrije godine

  Everton didn't play too badly, just too good were Arsenal

 57. Patrick Stewart

  Patrick StewartPrije godine

  And now Arteta is managing Arsenal. Crazy how much life changes

 58. Raihan Iqbal

  Raihan IqbalPrije 8 mjeseci

  @Karan Sreedhar second now

 59. Karan Sreedhar

  Karan SreedharPrije 9 mjeseci

  And he's already won his first trophy!

 60. Kiko Ayari

  Kiko AyariPrije godine

  I'm not afraid at all. Relaxing as homework comes along. I believe in 2020 Arsenal's new generation under new management as Arteta had put his fingerprints are amazingly had been shown so far satisfied or not?.

 61. Dubem Udemezue

  Dubem UdemezuePrije godine

  Highbury was such a beautiful stadium.

 62. Дмитрий Баринов

  Дмитрий БариновPrije 8 mjeseci

  The best for my opinion and think of a million of people

 63. David Wan

  David WanPrije godine

  Arteta was the brightest spark on that Everton team, but no one would have predicted he’d go on to captain our side and eventually manage it!

 64. Tayeeb Hussain

  Tayeeb HussainPrije godine

  No AFTV good times.

 65. Tayeeb Hussain

  Tayeeb HussainPrije godine

  @Dubem Udemezue I know

 66. Dubem Udemezue

  Dubem UdemezuePrije godine

  Tayeeb Hussain there’s nothing wrong with AFTV, they give fans the chance to voice there opinions. AFTV is not a problem.

 67. Athul Das

  Athul DasPrije godine

  Who would've though at the time, that a player who was playing on the losing end of this tie, would one day go on to manage Arsenal.

 68. Karan Sreedhar

  Karan SreedharPrije 9 mjeseci

  Who would have thought Edu would go on to run the club alongside him after netting a penalty in the 70th minute

 69. TTM Pred

  TTM PredPrije 9 mjeseci

  And win the FA cup

 70. j jayz

  j jayzPrije godine

  i knew Arteta would one day play for Arsenal but to Manage Arsenal no way i saw that coming

 71. Hankle Sacks

  Hankle SacksPrije godine

  Crazy innit

 72. KANYONZA JOHN MICHAEL

  KANYONZA JOHN MICHAELPrije godine

  Such is life

 73. Berpikir dan Menjadi Kaya

  Berpikir dan Menjadi KayaPrije godine

  2019

 74. ISAAC Rwamucy

  ISAAC RwamucyPrije godine

  players on the bench are far better than the first team in current Arsenal

 75. KIRK

  KIRKPrije godine

  My favorite Arsenal shirt!!.

 76. Vinayak Joshi

  Vinayak JoshiPrije godine

  RIP Reyes

 77. Monsur Ksa

  Monsur KsaPrije godine

  Up Gunners

 78. netweed09

  netweed09Prije godine

  arteta,, what on Earth did Wenger see in this man?? ''Who was he'' indeed!!

 79. BBB

  BBBPrije godine

  Everton's man of the match

 80. ShaneAllenTV

  ShaneAllenTVPrije godine

  3 months later of this comment. Manager of Arsenal

 81. Hankle Sacks

  Hankle SacksPrije godine

  Arteta was class

 82. netweed09

  netweed09Prije godine

  Hard to imagine Reyes is not with us anymore,, RIP hope Spain stays strong for you Jose =/

 83. netweed09

  netweed09Prije godine

  Oh Moyesy,, ahahahaahahaa

 84. Brotherhood

  BrotherhoodPrije godine

  1:28:46 - 1:28:49 Finally!! I found these skills.

 85. Haji Mohamed

  Haji MohamedPrije godine

  Thanks million for the upload friends . Still watching all our greatest games . COYG ( 06-09-2019 Belfast , Northern Ireland. )

 86. Haji Mohamed

  Haji MohamedPrije godine

  One of the greatest football arsenal played and I watched this game many times and still enjoying our Arsenal’s wonderful football. When I watched Jose Antonio Reyes .. our hearts weeping & very saddened and such a great player gone very quick. We ( fans ) will always remember u Reyes . Proud to be Arsenal fan till die . COYG

 87. Jimcaale Jaroose

  Jimcaale JaroosePrije godine

  Jimcaale Jimcaalejaroose

 88. Jimcaale Jaroose

  Jimcaale JaroosePrije godine

  Jimcaale Jimcaalejaroose

 89. Kiko Ayari

  Kiko AyariPrije godine

  We can dominate any opponent because Arsenal Bench is way too strong this season.

 90. Kiko Ayari

  Kiko AyariPrije godine

  @Ali Yafai changing administrators within seven years was mostly hesitation.

 91. Ali Yafai

  Ali YafaiPrije godine

  I don't understand why arsenal can't able win Uefa champion league from 1998 to 2005 which squad see strong

 92. Kiko Ayari

  Kiko AyariPrije godine

  Coming up soon.Arsenal look so ready because I really know the new academic players as well.sander Ross the Swiss was shaky hhhh.Van Persie had become a commentator lately.Arsenal look getting confidence back.I knew how much they suffer but still your task to move on.I love Gunners.

 93. Troy

  TroyPrije godine

  2:12 "If this is to be Dennis Bergkamp's last home game, I think he'll turn in a quality performance tonight". Boy was he right about that

 94. Kiko Ayari

  Kiko AyariPrije godine

  Glimpse of my day off and important Football matters to me.I refuse to lose any battle

 95. mo om

  mo omPrije godine

  In the end, Allan Parry is talking of the bright future ahead of Arsenal as they move to their new stadium. How wrong could he be? This was the last season in which they won silverware for the best part of a decade. This is the last time Arsenal were really great. That is why, with great nostalgia, I am watching this now in 2019.

 96. No Nonsense

  No NonsensePrije godine

  Are comeback is coming soon.

 97. Torosus Horneri

  Torosus HorneriPrije godine

  Amen

 98. โอลี ภูมิไพรัตน์

  โอลี ภูมิไพรัตน์Prije godine

  My Arsenal.

 99. Alessio Del Castillo

  Alessio Del CastilloPrije godine

  Who's here after Edu became our director of football? 🔴🔴🔴🔴🔴🔴

 100. Dhian Styawan

  Dhian StyawanPrije godine

  Arteta 😂

 101. Hankle Sacks

  Hankle SacksPrije godine

  He was a classy player

 102. Alessio Del Castillo

  Alessio Del CastilloPrije godine

  netweed09 fr

 103. netweed09

  netweed09Prije godine

  Unai Emery's Red Arrrrmyyyyyyyyyy!!

 104. Beth Jenkins

  Beth JenkinsPrije godine

  The days when we were so good that we could play Senderos just for giggles!

 105. Westley Gayle

  Westley GaylePrije 7 mjeseci

  Djourou was worse

 106. The Red Planet

  The Red PlanetPrije 9 mjeseci

  Don’t forget Pacale Cygan!

 107. Adhy Nugroho

  Adhy NugrohoPrije godine

  Senderos looked solid at the beginning. And then he met Drogba in 2005-2006.

 108. Hankle Sacks

  Hankle SacksPrije godine

  Senderos was good when he just started out

 109. King Abdi Som

  King Abdi SomPrije godine

  Playing the arsenal way!!! I enjoy watching these legends because the are playing beautiful game .

 110. netweed09

  netweed09Prije godine

  This is the best classroom video

 111. BIG_14

  BIG_14Prije 2 godina

  1:42:45 that's not what happened looool

 112. Hankle Sacks

  Hankle SacksPrije godine

  Lol

 113. Alessio Del Castillo

  Alessio Del CastilloPrije godine

  @souster98 He became greedy

 114. souster98

  souster98Prije 2 godina

  How did it go so wrong 😭

 115. Craig Church

  Craig ChurchPrije 2 godina

  Still watching this in 2019 lol

 116. Ray Anderson

  Ray AndersonPrije godine

  @netweed09 🤣🤣🤣

 117. netweed09

  netweed09Prije godine

  What a freaking goal by Pires!! 17:08 Wow; to think ''we'Ve gOt OziL'' now - who can't even do this on his Playstayshun ,,,

 118. Jose Gutierrez, Jr.

  Jose Gutierrez, Jr.Prije 2 godina

  Started following Arsenal in 2006 after what they did to Barcelona in the champions league final. Good to have context as to how we played before then. Beauty of a team. Good luck to Emery in trying to emulate Wengers impact in prem

 119. netweed09

  netweed09Prije godine

  @Justin Coombes hmph, should've known. Don't worry, I'm not here to make friends - just spell out a few facts

 120. Justin Coombes

  Justin CoombesPrije godine

  @netweed09 I like the way you look at things, and agree that as a Tottenham fan that the last two semi - finals we played in the Fa Cup we deserved to lose neither.

 121. netweed09

  netweed09Prije godine

  @Justin Coombes It's the way We played; We were unlucky that night. Holland lost the World Cup to Spain, doesn't mean they're rubbish does it? Have some perspective. A lot of the times, Winners are the team that played the poorer Football

 122. Justin Coombes

  Justin CoombesPrije godine

  After what they did to Barca ? You know they lost right ?

 123. 1991

  1991Prije 2 godina

  To think that that Everton team finished 4th and comfortably at that.. And we beat them 11-1 on aggregate over both games that season (14-2 if you include the league cup game). We wouldn't beat a League 2 team 11-1 over two games now😂

 124. 1991

  1991Prije godine

  @Prescotian31 To be fair Arsenal had nothing to play for either - Chelsea had the title wrapped up but Arsenal had second wrapped up aswell.

 125. netweed09

  netweed09Prije godine

  @Prescotian31 Yes, it's true I sympathise about the Rooney departure. Hate him for that, lol. Clubs need to be stronger at keeping their players and not turning into feeder clubs though (like mine)

 126. Prescotian31

  Prescotian31Prije godine

  @netweed09 After a season when they lost Rooney, were tipped for relegation by all the pundits, a few nights on the ale is a just reward for the work they put in. Why did Rooney leave, well that's another story but the dumb kid and his even dumber family were easy prey for cash!

 127. netweed09

  netweed09Prije godine

  @Prescotian31 Yes but come on; what's the meaning of pride? They didn't Win the League or something, that's not a good sporting mentality

 128. Prescotian31

  Prescotian31Prije godine

  Everton had qualified for the Champions league on the game before. For once Moyes let the leash off their behaviuor. So, as all young men who have done thier job, playing a nothing match at Arsenal, they were all hungover and not that bothered! Just to put the record staright, I admire Arsenal, but that evening they would have go more resistance from meths drinkers!

 129. Leandro Dos Anjos Anjos

  Leandro Dos Anjos AnjosPrije 2 godina

  Quantas saudades desse time ...

 130. Manusia Ganteng

  Manusia GantengPrije 2 godina

  Love you

 131. David Ryan

  David RyanPrije 2 godina

  One of my all time favorite Arsenal games of all time!!

 132. micky james

  micky jamesPrije 2 godina

  Prem Plus wasn’t that a PPV for premier league games?

 133. Michael Williams

  Michael WilliamsPrije 2 godina

  Yes it was.

 134. souster98

  souster98Prije 2 godina

  no idea pal I just get copies!

 135. John Ali

  John AliPrije 2 godina

  Thank you for this Upload souster98, you're a legend !.